Propozice_CZ…

Sokolovská-24-MTB

TERMÍN:      5. 9. 2020  –  6. 9. 2020

LOKALITA: Areál přírodního koupaliště MICHAL, Sokolov http://www.michal-sokolov.cz/

GPS pro navigaci …

OBECNÁ PRAVIDLA PRO : Sokolovská-24-MTB

 1. PŘIHLÁŠKY:

elektronicky na internetové adrese: www.sokolovska24mtb.cz nebo osobně na místě závodu.

Uzávěrka elektronických přihlášek a bezhotovostních plateb startovného je:

 • Do 31.7.2020 – snížená cena startovného.
 • Do 25.8.2020 – základní cena startovného.
 • 4.9.2020 – 5.9.2020 – přihlášky a platby pouze v místě startu v době registrace a prezence závodu – základní cena startovného

ZPŮSOB PLATBY:

bezhotovostně na účet banky: RB, 918257002/5500

(IBAN : CZ4455000000000918257002, SWIFT : RZBCZPP)

variabilní symbol bude specifikován během přihlašování nebo hotovostně na místě při prezentaci do závodu.

Doklad o bezhotovostním zaplacení vezměte s sebou k prezentaci.

 1. PODMÍNKY KLASIFIKACE PRO ZÁVOD NA 24 HODIN:

– Klasifikováni budou pouze závodníci v kategorii SOLO a DUO, kteří ujedou alespoň 6 kol.

– Klasifikování v kategorii 4tým MIX : dámská část týmu musí absolvovat alespoň 20% kol týmu.

– Když se starší závodník přihlásí do kategorie OPEN, nebude hodnocený ve své věkové kategorii.

– Klasifikován bude pouze závodník ( jednotlivec nebo člen štafety), který zahájí kolo v čase od 09:00 do 09:59:59 hod. a dokončí kolo do 10:59:59 hod.

 1. TRASA ZÁVODU

Trasa je společná pro všechny kategorie závodu

Střídání štafet bude probíhat v prostoru startu na místě určeném pořadateli.

 1. AREÁL ZÁVODU

Areál přírodního koupaliště MICHAL, Sokolov, http://www.michal-sokolov.cz/

 1. ČASOMÍRA

Zajišťuje firma TimeChip.

Závod bude měřen čipy. Každý závodník obdrží čip při prezentaci spolu se startovním číslem.

 1. POVINNÉ VYBAVENÍ

Závodit lze pouze na horských nebo trekových kolech v dobrém technickém stavu. Každý účastník je povinen používat v době od 19:30 hod. do 06:30 hod. ( popřípadě bude upřesněno ředitelem závodu při rozpravě) dostatečné osvětlení (bílé vpředu a červené vzadu) s tím, že zadní světlo nesmí blikat, ale musí po celou dobu pouze svítit.

 1. SERVIS KOL

Servis bude zajištěn od soboty 5.9.2020 do neděle 6.9.2020

 1. PODMÍNKY ÚČASTI

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v České republice. Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník vyplněním a odevzdáním přihlášky (online registrace) nebo svým podpisem na přihlášce (registrace na místě) vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

– bere na vědomí, že se závod koná (jede) za plného silničního provozu a bude dodržovat platná pravidla silničního provozu

– závodu se účastní na vlastní nebezpečí. Po celou dobu závodu bude používat ochrannou cyklistickou přilbu

– není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu

– bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy

– pořadatel neodpovídá za škody, které účastník způsobí svým chováním během závodu v celém areálu závodu (nejen v prostoru startu a cíle, ale i kdekoli na celé trati)

– závodníci ve věku od 15 do 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Prohlášení účastníka závodu Sokolovská-24-MTB

Beru na vědomí, že trasa závodu byla vytyčena na veřejných komunikacích a závod se koná za běžného provozu. Této skutečnosti přizpůsobím své chování na trati tak, aby se předešlo úrazům a škodám na majetku. S možnými riziky na trati jsem byl pořadatelem seznámen. Po celou dobu závodu se budu řídit pravidly silničního provozu, pravidly soutěže a pokyny pořadatele. Závodu se účastním na vlastní nebezpečí a nebudu uplatňovat vůči pořadateli žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu vzniklou v přímé souvislosti se závodem, pokud tato odpovědnost nebyla s pořadatelem předem sjednána.

9. VÝSLEDKY 

Konečná výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1,0 hodinu po ukončení závodu. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat do 30-ti minut po ukončení závodu v dané kategorii oproti kauci ve výši 500,- Kč / 20,- Euro. Podpisem výsledkové listiny hlavním pořadatelem jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější připomínky a reklamace nebudou uznány.