Prohlášení účastníka Sokolovská 24 MTB / S12 RUN

Odsouhlasením tohoto prohlášení:

 • Závazně se přihlašuji k závodu Sokolovská 24 MTB 2023 / S12 RUN 2024
 • Prohlašuji, že jsem se seznámil s propozicemi závodu, že budu dodržovat pravidla závodu a dbát veškerých pokynů pořadatelů.
 • Souhlasím s podmínkami závodu a jsem si vědom zejména těchto skutečností:
 • není mi známa žádná překážka spočívající zejména v mém zdravotním stavu, která by mi bránila v účasti v závodu
 • beru na vědomí, že mám povinnost jednat obezřetně vůči sobě i dalším účastníkům závodu a že organizátor závodu neodpovídá za případnou újmu na zdraví, pokud k ní nedošlo porušením jeho povinností; a že vzhledem k podmínkám závodu organizátor nemůže odpovídat za škodu na movitých věcech, pokud věci protokolárně nepřevzal do své úschovy
 • V případě zrušení závodu bez zavinění organizátora zejména v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásah příslušných orgánů v případě výjimečných událostí, atd..), se startovné nevrací
 • Závod se jede za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí
 • Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce a odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno)
 • Souhlasím s výše uvedenými podmínkami účasti v závodu Sokolovska 24 MTB / S12 RUN

Zpracování osobních údajů, odsouhlasením tohoto prohlášení dále:

 • beru na vědomí, že MTB KV z.s. – organizátor závodu bude zpracovávat mé osobní údaje (jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, údaje o klubu) pro účely organizace závodu, evidence účastníků v závodech a evidence výsledků, tj. zejména ukládání těchto údajů na nosiče dat, upravování, vyhledávání v nich, včetně předávání určeným třetím osobám ke zpracování pro stejné účely, a dále pro marketingové účely organizátora, a pokud jsem organizátorovi udělil souhlas, tak též pro marketingové účely spoluorganizátorů a partnerů závodu, a to vše v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů;
 • potvrzuji, že jsem byl organizátorem seznámen se svými právy na ochranu osobních údajů a že více informací o mých právech vyplývajících ze zpracování osobních údajů dohledám na https://www.sokolovska24mtb.cz
 • dávám souhlas v souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy dávám souhlas organizátorovi (MTB KV z.s.) s pořízením a užitím mých písemných projevů, obrazových snímků, podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s mou účastí v závodu a předáváním výhry pro marketingové a propagační účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a mohu jej kdykoli písemně odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor tyto projevy/díla v souladu s jejich určením poskytne.
 • Souhlasím s výše uvedenými podmínkami zpracování osobních údajů v závodu Sokolovska 24 MTB / S12 RUN

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely:

 • Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, uděluji Organizátorovi (MTB KV z.s.) souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů a informací ze souborů cookies pro marketingové účely. Tento souhlas je dobrovolný. Organizátor je oprávněn poskytnout právo zpracovávat mé osobní údaje ve stejném rozsahu a za stejným účelem též spolupracujícím subjektům. Cílem tohoto souhlasu je možnost širšího využití marketingových nástrojů pro personalizaci a zdokonalování nabízených produktů a připravovaných projektů. Současně souhlasím s tím, aby mé kontaktní údaje byly využívány společností MTB KV z.s. , k zasílání obchodních sdělení nebo propagačních materiálů Organizátora a obsahujících též propagaci a reklamu partnerů závodů, zasílání informací o cyklistických závodech a službách a produktech pro cyklisty, a jiných obdobných akcích. Udělením souhlasu rovněž potvrzuji, že jsem byl/a Organizátorem informován/a  o svých níže uvedených právech vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů:
 • právo tento souhlas kdykoliv odvolat, právo vznést u Organizátora námitku proti zpracování mých osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na sokolovska24mtb@gmail.com, právo přístupu k mým osobním údajům zpracovávaným Organizátorem, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné.
 • právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mám důvodné podezření, že došlo k újmě na mých právech či jinému porušení zákona při zpracování mých osobních údajů.
 • Další informace o mých právech a zpracování osobních údajů jsou pro mne dostupné v Informacích o zpracování osobních údajů na: https://www.sokolovska24mtb.cz. Tento souhlas uděluji na celou dobu využívání produktů a služeb Organizátora a následující tři roky poté.  
 • Souhlasím s výše uvedenými podmínkami zpracování osobních údajů pro marketingové účely v závodu Sokolovska 24 MTB / S12 RUN